Poornavad Quotes

Share Your Quotes Join Us Inspire & Move Your Friends

How do you feel today?    I feel ...

These are quotes tagged with "poornavad".

Add to my favourites Get these quotes on a PDF
स्वाआत्माभिमुखता' म्हणजे स्वतःच्या कल्याणाविषयीची अथवा उन्नतिविषयीची तीव्र लालसा असणे. ती निर्माण होण्यासाठी माणसास आपल्या जीवनाचे महत्व पटवून घेतले पाहिजे.