Added by tracyserkan

Share Your Quotes Join Us Inspire & Move Your Friends

How do you feel today?    I feel ...

Hasan Sabbah tarihin gördüðü en korkutucu cinayet örgütünü kurmayý baþarmýþtý; buna kimse itiraz edemez. Ama 11. yüzyýlýn kana gömülen o son yýllarýnda bu aygýtýn karþýsýna bir baþka örgüt dikilmiþti. Katledilen Vezir'e duyduklarý sadakatin harekete geçirdiði Nizamiyeciler, farklý ve belki de biraz daha sinsi yöntemlerle, asla Hasan Sabbah'ýn adamlarý kadar yanký uyandýrmayan, ama en az onlar kadar yýkýcý sonuçlar veren yollarla ölüm saçacaklardý.

Record how this quote makes you feel.

You can report quote corrections via the "Conversation" tab below

Search on Google Books to find citations of this quotation.

A bit about amin maalouf ...

amin maalouf

These people bookmarked this quote:

tracyserkan avatar
tracyserkan

I'm male, say nothing